درخواست ثبت نام باشگاه

تکمیل فرم ثبت نام باشگاه

مدیریت یا نماینده باشگاه می تواند اطلاعات باشگاه خود را جهت معرفی فعالیت باشگاه در این فرم ثبت و ارسال نماید بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده ثبت کننده موارد فرم می باشد.