خدمات ویژه مربیان

مربیان فوتبال از مهمترین ارکان این ورزش محسوب می شوند و ما در آی تی فوتبال درصدد معرفی بیشتر این گروه مهم و تاثیر گذار در ارتقای فوتبال کشورمان هستیم
ما نیازمند همراهی شما مربی عزیز و فرهیخته می باشیم